Kim jesteśmy?

Program "Saint-Lazare International"

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU"SAINT-LAZARE INTERNATIONAL":

 • koordynacja opieki nad pacjentami kwalifikującymi się do zabiegu chirurgicznego, którego celem jest leczenie chorobliwej otyłości,
 • wypracowanie schematów współpracy dostosowanych do potrzeb każdego z pacjentów,
 • zapewnienie ciągłości opieki w okresie przed i pooperacyjnym,
 • wsparcie walki z otyłością,
 • sprzyjanie wymianie informacji, praktyk i doświadczeń,
 • rozwój kompetencji specjalistów,
 • sprzyjanie rozwojowi edukacji terapeutycznej,
 • zwiększenie wykrywalności otyłości.


II. CELE I SPOSÓB WDROŻENIA PROGRAMU:


Głównymi celami i zasadami Programu "SAINT-LAZARE INTERNATIONAL" w Polsce są:

 • koordynacja metod terapeutycznych na każdym etapie leczenia dorosłego pacjenta cierpiącego na otyłość w oparciu o wielodyscyplinarną, stałą współpracę, otwartą na wszystkich przystępujących do programu specjalistów, zarówno lekarzy zaangażowanych w struktury szpitalne, jak i indywidualnych praktyków. Rezultatem powyższej współpracy będzie ułożenie każdemu z pacjentów Indywidualnego Planu Leczenia,
 • organizacja środków komunikacji pozwalających na wielodyscyplinarną współpracę oraz na wymianę informacji niezbędnych do tej współpracy,
 • ujednolicenie stosowanych praktyk poprzez dostosowanie ich do standardów diagnostycznych i terapeutycznych ustanowionych przez francuski Wyższy Urząd ds. Zdrowia (Haute Autorité de Santé - HAS),
 • proponowana pacjentowi całkowita swoboda wyboru spośród uczestników Programu terapeutów prowadzących leczenie w okresie przed i pooperacyjnym,
 • wdrożenie procedur oceny jakości i bezpieczeństwa stosowanych terapii,
 • zaangażowanie w stałe podnoszenie kwalifikacji lekarzy i terapeutów będących uczestnikami programu,
 • brak wymiany pieniężnej między uczestnikami Programu.


III. ORGANIZACJA PROGRAMU:


Uczestnikami Programu są:

 • polscy lekarze ogólni i lekarze specjaliści uczestniczący w wielodyscyplinarnej opiece nad pacjentem i spotykający się na Spotkaniach Konsultacyjnych mających na celu podjęcie wspólnej decyzji o typie leczenia podejmowanym przez pacjenta
 • polscy dietetycy, psychologowie, fizjoterapeuci biorący udział w wielodyscyplinarnej opiece nad pacjentem i spotykający się na Zebraniach Konsultacyjnych mających na celu podjęcie wspólnej decyzji o typie leczenia podejmowanym przez pacjenta
  przedstawiciele powyższych kategorii specjalistów mają za zadanie opiekę nad pacjentem zarówno w okresie przed, jak i pooperacyjnym, głównie poprzez udział w tworzeniu indywidualnych Programów Edukacji Terapeutycznej.
 • klinika "Parc Saint-Lazare" w Beauvais zapewniająca leczenie chirurgiczne pacjentów, pod warunkiem, że decyzja o jego podjęciu została zaakceptowana na Spotkaniu Konsultacyjnym. W przypadku podjęcia leczenia chirurgicznego, jego warunki są przedmiotem umowy między pacjentem i kliniką. Klinika "Parc Saint-Lazare" jest koordynatorem Programu "SAINT-LAZARE INTERNATIONAL".


IV. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:


Uczestnicy przystępują do Programu otrzymawszy szczegółową informację na temat zasad jego funkcjonowania. Niniejszym, uczestnicy Programu zobowiązują się:

 • przestrzegać rekomendacji francuskiego Wyższego Urzędu ds. Zdrowia dotyczących dobrej praktyki klinicznej.
 • przestrzegać schematów opieki nad pacjentem określonych w ramach Programu.
 • przestrzegać kodeksu etyki i dobrych praktyk medycznych.
 • przedstawić, w celu przystąpienia do Programu, dokumenty poświadczające wykształcenie niezbędne do prowadzenia terapii w ramach Programu. Poza specjalizacjami medycznymi, wymagany poziom wykształcenia zostanie określony przez Koordynatora Programu.
 • przekazywać innym uczestnikom Programu informacje niezbędne do wspólnej, skoordynowanej opieki nad pacjentem.
 • zapewnić poufność i bezpieczeństwo informacji o pacjentach.
 • informować pacjenta o jego włączeniu do Programu Wielodyscyplinarnej Opieki "SAINT-LAZARE INTERNATIONAL".
 • szanować swobodę pacjentów w wyborze terapeutów podejmujących nad nimi opiekę w okresie przed i pooperacyjnym.
 • przedstawiać na Spotkaniach Konsultacyjnych każdego pacjenta wstępnie kwalifikującego się do zabiegu chirurgicznego.
 • informować pacjenta o jego chorobie i związanymi z nią możliwymi komplikacjami.
 • współpracować przy wielodyscyplinarnej opiece nad pacjentem.
 • sygnalizować Koordynatorowi Programu wszelkie trudności w funkcjonowaniu struktury.
 • uczestniczyć w wewnętrznych szkoleniach Programu.
 • przestrzegać zasad deontologii związanych z reklamą i konkurencją w branży przy okazji wszelkich działań promocyjnych i reklamowych dotyczących swojego udziału w Programie.
Jakiekolwiek naruszenie powyższych zobowiązań może, po zasięgnięciu opinii Koordynatora, prowadzić do wykluczenia uczestnika z Programu.
Ponadto, Koordynator Programu zobowiązuje się:
 • podjąć się organizacji wielodyscyplinarnej struktury konsultacyjnej mającej na celu opiekę nad osobami dorosłymi cierpiącymi na otyłość,
 • zapewnić sprawne funkcjonowanie Programu.


V. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:


 • przystąpienie uczestnika do Programu "SAINT-LAZARE INTERNATIONAL" formalizuje się poprzez podpisanie, wraz z Koordynatorem, Karty Uczestnika w Programie,
 • uczestnik, który chciałby zrezygnować z udziału w Programie, o swojej decyzji informuje w formie pisemnej Koordynatora Programu.


Polscy terapeuci będący uczestnikami Programu SAINT-LAZARE INTERNATIONAL:


 • Dariusz GALUS, Specjalista chorób wewnętrznych (medycyna pracy), Chorzów więcej …
 • Katarzyna PURAK, Dietetyk, Katowice więcej …
 • Małgorzata PELIKAN, Dietetyk, Katowice więcej …
 • Alicja SKUBIS, Dietetyk, Śląsk więcej …

System wsparcia:


Wielodyscyplinarna opieka oraz kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta są niezbędne w celu zaproponowania mu leczenia otyłości poprzez zabieg chirurgiczny. Wymienione poniżej badania będą skompletowane przez członków Programu pozostających w bezpośrednim kontakcie z koordynatorem medycznym:

 • bilans dietetyczny
 • ocena psychologiczna
 • elektrokardiogram
 • badania laboratoryjne
 • USG wątroby
 • endoskopia układu pokarmowego
 • testy na bezdech senny
 • badania ginekologiczne
 • przegląd dentystyczny dokonany w ostatnim roku.

Download

PROGRAM SAINT-LAZARE

Download

INFORMACJE DLA PACJENTA

Download

KARTA INFORMACJI MEDYCZNEJ

Download

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

Download

Klinika "Parc Saint-Lazare"
1 - 3 rue Jean Rostand 60000 Beauvais FRANCE
Więcej informacji

Kontakt
Email : contact@saint-lazare-international.com
Telefon: +48 12 421 56 58
Fax : +48 12 421 56 98

Linki